Bijbelse Encyclopedie Index

Bijbelse encyclopedie index

Bij het gebruik van deze Bijbels Encyclopedie index op het profetische woord is het belangrijk om kennis te hebben van de volgende punten: Waar heeft deze Encylopedie betrekking op, waar komt de informatie vandaan en hoe gebruik je deze index.
De informatie en de tekeningen zijn voor eigen gebruik vrij te gebruiken echter onder de voorwaarde dat de bron van de informatie bij het gebruik wordt genoemd. De bron is:

Baptistengemeente Immanuël te Hoogeveen
www.bgimmanuel.nl

INDEX op het Profetisch Perspectief zoals dat in de Bijbel staat aangegeven:

AAA Nederlandse index voor de letter A
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Aardbevingen Earthquakes
Aartsengel zie engelen Archangel see Angels
Abaddon Abaddon
Abyssus zie Afgrond Abyss see Bottomless pit
Afgrond Bottomless pit
Afval Lawless
Aioon zie Eeuw Aeon see Age
Alexander de Grote Alexander the Great
Algemene verzoening en alver-
zoeningsleer, Het verschil tussen
Atonement and universalism
reconciliation; The difference
between
Allegorie Allegory
Alpha en Omega Alpha and Omega
Alsem Wormwood
Ammi Ammi
Antichrist Antichrist
Antiochus Epifanes Antiochus IV
Apollyon zie Abaddon Apollyon see Abaddon
Armageddon Armageddon
˽„˽Armageddon in de typen zie ook Armageddon ˽„˽Armageddon in types
˽„˽Schriftplaatsen over
Armageddon
zie ook Armageddon ˽„˽Scriptures with references
to
Armageddon
Assur Assur
Assyrië Assyria

———-

BBB Nederlandse index voor de letter B
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Babylon Babylon
Bazuinen zie ˽„˽Zeven bazuinen Trumpets see ˽„˽Seven trumpets
Bedelingen Dispensation
Beeld van het beest Image of the beast
Beer zie ˽„˽Vier dieren uit
de zee
Bear see ˽„˽Four beasts out
of the sea
Beest uit de aarde zie Valse profeet Beast out of the earth see
False prophet
Beest uit de zee Beast out of the sea
Bileam Balaam
Bloed maan zie Maansverduistering Lunar eclipses
Boek Books
˽„˽Boek des levens zie ook Boek ˽„˽Book of life
˽„˽Boeken in de hemel zie ook Boek ˽„˽Books in heaven
˽„˽Boekrol zie Lam Gods ˽„˽Scroll
˽„˽Geopend boek zie ook Boek ˽„˽Little scroll
˽„˽Gerichtsboeken zie ook Boek ˽„˽Court books
Bok zie Ram en geitenbok Goat see Ram and Shaggy goat
Boom des levens Tree of life
Bozra Bozrah
Bruid/Bruidegom Bride/Bridegroom
Bruiloft des Lams Wedding of the Lamb

———-

CCC Nederlandse index voor de letter C
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Cherub zie Engelen Cherub see Angels
Chiliasme Chiliasm

 

———-

DDD Nederlandse index voor de letter D
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Dag zie ook Laatste dagen Day
Dag der wrake van onze God zie Dag des Heren en
Laatste dagen
Day of the Lord
Dag des Heren zie ook Laatste dagen Day of the Lord
Dag des oordeels zie Dag des Heren en
Laatste dagen
Day of the Lord
Dal Valley
˽„˽Dal der beslissing zie ook Dal ˽„˽Valley of decision
˽„˽Dal des Dorswagens zie ook Dal ˽„˽Valley of threshing-sledge
˽„˽Dal van Gogs menigte zie Gog en Magog Gog and Magog
˽„˽Dal van het gezicht zie ook Dal ˽„˽Valley of vision
˽„˽Dal van Josafat zie ook Dal ˽„˽Valley of Jehoshaphat
Dan, Stam van Dan Dan, the tribe of Dan
Daniël Daniel
˽„˽Daniël, De staatsman zie ook Daniël ˽„˽Daniel, the stateman
˽„˽Daniël, De profeet zie ook Daniël ˽„˽Daniel, the prophet
˽„˽Daniël, Het boek zie ook Daniël ˽„˽Daniel, The Bible book
˽„˽Daniël twee zie statenbeeld uit
Daniël 2
of Daniël
Statue of World Kingdoms
from Daniel 2
˽„˽Daniël zeven tot twaalf zie ook Daniël ˽„˽Daniel 7 to 12
Demonen zie Duivelen Demons
Diabolos zie Duivelen Diabol
Diepten des satans Deep secret of satan
Dode zee Dead sea
Dodenrijk Underworld
Donder Thunder
Doodsbeenderendal ˽„˽Valley of Dry bones
Draak Dragon
Drie zie Getallensymboliek Symbolic numbers
Drie dagen en drie nachten in het graf Three days and nights
in the heart of the earth
Drie en half jaar Three and a half years
Drie onreine geesten Three evil spirits
Droombeeld van Nebukadnezar zie statenbeeld uit
Daniël 2
Statue of world kingdoms
from Daniel 2
Duivelen Devils
˽„˽Satans namen en bijnamen zie ook Duivelen ˽„˽Satans names and
nicknames
˽„˽˽„˽Beëlzebul zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Beelzebul
˽„˽˽„˽Belial zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Belial
˽„˽˽„˽Briesende leeuw zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Roaring lion
˽„˽˽„˽De boze zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Evil one
˽„˽˽„˽Demonen zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Demons
˽„˽˽„˽Draak zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Dragon
˽„˽˽„˽Duivel zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Devil
˽„˽˽„˽Engel des lichts zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Angel of the light
˽„˽˽„˽God der eeuwen zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽God of this age
˽„˽˽„˽Oude slang zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Ancient serpent
˽„˽˽„˽Overste dezer wereld zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Prince of this world
˽„˽˽„˽Rijk der boze geesten zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Realm of the evil spirits
˽„˽˽„˽Satan zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Devil
˽„˽˽„˽Vader der leugen zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Father of lies
˽„˽˽„˽Verzoeker zie ook Duivelen ˽„˽˽„˽Tempter
Duizendjarig Rijk Millennial kingdom
˽„˽Heerlijkheid des Heren zie ook Duizendjarigrijk ˽„˽Majesty of the Lord
˽„˽Israël in het DJR zie ook Duizendjarigrijk ˽„˽Place of Israel in the
Millennial Kingdom
˽„˽Kentekenen DJR zie ook Duizendjarigrijk ˽„˽Features of the
Millennial Kingdom
˽„˽Plaats gemeente in het DJR zie ook Duizendjarigrijk ˽„˽Place of the church in the
Millennial Kingdom
˽„˽Schaduwen in het DJR zie ook Duizendjarigrijk ˽„˽Shadows during the
Millennial Kingdom
˽„˽Volkeren tijdens het DJR zie ook Duizendjarigrijk ˽„˽Nations during the
Millennial Kingdom
˽„˽Waar rijk van Christus gevestigd zie ook Duizendjarigrijk ˽„˽Where is the kingdom
of Christ established
˽„˽Wanneer aanvang Christusrijk zie ook Duizendjarigrijk ˽„˽When will the reign
period of Christ start

———-

EEE Nederlandse index voor de letter E
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Edelgesteente Precious stones
Eeuw Age
Eeuwigheid Eternity
Efeze zie ˽„˽Zeven gemeenten ˽„˽Seven Churches
Egypte Egypt
Eindtijd Time of the end
Elia Elijah
Engel der gemeente Angel of the Church
Engelen Angels
˽„˽Engelen in de eindtijd zie ook engelen ˽„˽Angels in the time of
the end
˽„˽Ontstaan en bestaan der
engelen
zie ook engelen ˽„˽Originating and existing
of angels
˽„˽Orde van engelen zie ook engelen ˽„˽Ranking of angels
˽„˽˽„˽Aartsengelen zie ook
˽„˽Orde van engelen
˽„˽˽„˽Archangels
˽„˽˽„˽˽„˽Gabriël zie ook ˽„˽˽„˽Aartsengelen see ˽„˽˽„˽Archangels
˽„˽˽„˽˽„˽Michaël zie ook ˽„˽˽„˽Aartsengelen see ˽„˽˽„˽Archangels
˽„˽˽„˽Cherubs zie ook
˽„˽Orde van engelen
˽„˽˽„˽Cherubs
˽„˽˽„˽Engel des Heren zie ook
˽„˽Orde van engelen
˽„˽˽„˽Angel of God or
the Lord
˽„˽˽„˽Serafs zie ook
˽„˽Orde van engelen
˽„˽˽„˽Seraphs
˽„˽Wezen der engelen zie ook engelen ˽„˽Nature of angels
Eschatologie Eschatology
Eufraat Euphrates
Ezechiël Ezekiel

———-

FFF Nederlandse index voor de letter F
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Figuurlijk of geestelijk, Letterlijk zie Letterlijk, figuurlijk
of geestelijk
Spiritual versus literal
Filadelphia zie ˽„˽Zeven gemeenten ˽„˽Seven Churches
Fiolen Vial

———-

GGG Nederlandse index voor de letter G
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Gabriël zie Engelen Angels
Geestelijk; Letterlijk, figuurlijk of zie Letterlijk, figuurlijk
of geestelijk
Literal versus spiritual
Geheimenissen mbt de Eindtijd Mysteries of the time
of the end
Geitenbok zie Ram en geitenbok Ram and shaggy goat
Gemeente; Opname der zie Opname der Gemeente Rapture of the Church
Genade tijd Dispensation of grace
Gericht Verdict
Getal 666 Six hundred and
sixty
six
Getallen Numbers
Getallensymboliek Symbolic numbers
Getuigen zie Twee getuigen Two witnesses
Gevangenis zie Afgrond Bottomless pit
Gezang van Mozes zie Lied van Mozes en
van het Lam
Song of Moses and
the Lamb
Gezicht zie Visioen Vision
Glazen zee Sea of glass
Gog en Magog Gog and Magog
Gomer; Inhoudsmaat Gomer; Measure of
capacity
Gomer; Volk Gomer; People of
Gomer; Vrouw Gomer; Woman
Grieks-Macedonische rijk zie statenbeeld uit
Daniël 2
Statue of world king-
doms from Daniel 2
Grote rossige draak zie Draak Dragon
Grote stad genaamd Sodom en Egypte zie Jeruzalem en
Vergeestelijken
Jerusalem
Grote verdrukking Great tribulation
Grote witte troon zie Laatste oordeel Last judgement
Gruwel der verwoesting Abomination that
causes desolation

 

———-

HHH Nederlandse index voor de letter H
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Hades zie Dodenrijk Underworld
Halleluja Hallelujah
Harmageddon zie Armageddon Armageddon˽
Heerscharen Lord’s division
Heilig, Heiligen, Heiligheid Holy or sacred, Holy ones
or saints, Holiness
Hel Hell
Hemel Heaven
Hoererij Whoring
Honden Dogs
Honderdvierenveertigduizend One hundred and forty
four thousand
Hongersnoden Famines
Hooglied Song of songs
Hoop Hope
Horens Horns

———-

III Nederlandse index voor de letter I
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Israël en zijn land Israel and his land
˽„˽Belangrijke jaartallen zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Historical dates Israel
˽„˽Beloofde land zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Promised land
˽„˽Er komt een keer in Israëls lot zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel back from captivity
˽„˽Gods verbonden met Israël zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽God’s convenant with
Israel
˽„˽Hereniging van Israël en Juda zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Reunification of Israel
and Judah
˽„˽Hoop voor Israël zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Hope for Israel
˽„˽Israël een wondervolk zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel a peculiar nation
˽„˽Israël en de grote verdrukking zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel and the great
tribulation
˽„˽Israël en de tijden der
heidenen
zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel and the times of
the gentiles
˽„˽Israël verstrooid, het land
verwoest
zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel dispersed,
country destroyed
˽„˽Israël’s heerlijke toekomst zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel’s magnificent future
˽„˽Israël’s positie in het verleden,
heden en toekomst
zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel’s position, in the
past, present and future
˽„˽Israël’s vijanden in de eindtijd zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel’s enemies in the
time of the end
˽„˽Israël’s weerspannigheid zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Israel’s recalcitrance
˽„˽Koning op Davids troon zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽King on David’s throne
˽„˽Uitverkoren volk zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Gods’ chosen nation
˽„˽Wederkeer en herstel zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Return and restore of
Israel
˽„˽Zegen en vloek zie ook
Israël en Zijn land
˽„˽Blessing and curse

———-

JJJ Nederlandse index voor de letter J
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Jaarweken Seventy weeks of seven years
Jeruzalem Jerusalem
Jizreël zie Vlakte van Jizreël ˽„˽Valley of Jezreel
Joden Jews
Joël Joel
Jongste dag zie Laatste oordeel ˽„˽Final judgement
Jongste gericht zie Laatste oordeel ˽„˽Final judgement
Judas, Brief van Jude; The letter of

———-

KKK Nederlandse index voor de letter K
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Keursteen White stone
Kleine horen Little horn
Koninkrijk Gods Kingdom of God
˽„˽Gelijkenis 1: Zaaier Koninkrijk Gods
Ds. T. Niemeijer studie1
˽„˽Parable 1: Sower
˽„˽Gelijkenis 2: Onkruid tussen
de tarwe
Koninkrijk Gods
Ds. T. Niemeijer studie2
˽„˽Parable 2: Weeds
˽„˽Gelijkenis 3: Mosterdzaad Koninkrijk Gods
Ds. T. Niemeijer studie3
˽„˽Parable 3: Mustard seed
˽„˽Gelijkenis 4: Zuurdesem Koninkrijk Gods
Ds. T. Niemeijer studie4
˽„˽Parable 4: Yeast
˽„˽Gelijkenis 5: Verborgen schat Koninkrijk Gods
Ds. T. Niemeijer studie5
˽„˽Parable 5: Hidden treasure
˽„˽Gelijkenis 6: Parel van grote
waarde
Koninkrijk Gods
Ds. T. Niemeijer studie6
˽„˽Parable 6: Pearl merchant
˽„˽Gelijkenis 7: Visnet Koninkrijk Gods
Ds. T. Niemeijer studie7
˽„˽Parable 7: Fishing net
˽„˽Koninkrijk der hemelen zie ook
Koninkrijk Gods
˽„˽Kingdom of heaven
˽„˽Koninkrijk der hemelen opge-
lost in het Koninkrijk Gods
zie ook
Koninkrijk Gods
˽„˽Kingdom of heaven dis-
solved in kingdom of God
˽„˽Koninkrijk Gods zie ook
Koninkrijk Gods
˽„˽Kingdom of God
˽„˽Koninkrijk van Christus zie Koninkrijk Gods ˽„˽Kingdom of Christ
˽„˽Koninkrijk van de Vader zie ook
Koninkrijk Gods
˽„˽Kingdom of the Father
˽„˽Verschil tussen Koninkrijk
Gods en Hemelen
zie ook
Koninkrijk Gods
˽„˽Difference between
kingdom of God and heaven
Kronen Crowns
˽„˽Erekrans des roems zie ook Kronen ˽„˽Crown of rejoicing
˽„˽Krans der heerlijkheid zie ook Kronen ˽„˽Crown of glory
˽„˽Krans der rechtvaardigheid zie ook Kronen ˽„˽Crown of righteousness
˽„˽Kroon des levens zie ook Kronen ˽„˽Crown of life
˽„˽Onvergankelijke erekrans zie ook Kronen ˽„˽Incorruptible Crown

———-

LLL Nederlandse index voor de letter L
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Laatste bazuin Last Trumpet
Laatste dagen Last days
˽„˽Dag des heils zie ook Laatste dagen ˽„˽Day of salvation
˽„˽Dag des Heren zie ook Laatste dagen
zie ook Dag des Heren
˽„˽Day of the Lord
˽„˽˽„˽Dag der wrake van
onze God
zie ook
˽„˽Dag des Heren
zie ook Laatste dagen
˽„˽˽„˽Day of vengeance
of our God
˽„˽˽„˽Dag van Christus zie ook
˽„˽Dag des Heren
˽„˽˽„˽Day of Christ
˽„˽˽„˽Dag des oordeels zie ook
˽„˽Dag des Heren
zie ook Laatste dagen
˽„˽˽„˽Day of judgement
Laatste dingen Last things
Laatste oordeel Last judgement
Laatste ure Last hour
Lam Gods Lamb of God
Laodicea zie ˽„˽Zeven gemeenten Laodicea see
˽„˽Seven churches
Leeuw van Juda Lion of Judah
Letterlijk, figuurlijk of geestelijk Literal versus spiritual
Leviatan Leviathan
Lied van Mozes en van het Lam Song of Moses and the Lamb
Lo-Ammi zie Ammi Lo-Ammi see Ammi
Loon zie Kronen Reward see Crowns
Lucifer Lucifer˽

———-

MMM Nederlandse index voor de letter M
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Maan Moon
Maansverduistering Document: Maansverd. Lunar eclipses
Magog zie Gog en Magog Gog and Magog
Maranatha Maranatha
˽„˽Maranathabeweging zie ook Maranatha ˽„˽Maranatha movement
˽„˽Maranathagedachte zie ook Maranatha ˽„˽Maranatha faith
Medo-Perzische rijk zie Statenbeeld uit
Daniël 2
Statue of world king-
doms from Daniel 2
Megiddo Megiddo
Menora Bij de Knesset Menorah
Mens der wetteloosheid zie Antichrist Antichrist
Mens der zonde zie Antichrist Antichrist
Merkteken van het beest Mark of the beast
Mesech Mesech
Messias Messiah
Michael zie Engelen Angels
Millennium Millennium˽
Moeder der hoeren zie Rome Rome
Morgenster, De blinkende Bright Morning star
Morgensterren Morning stars
Mozes’ hemelvaart Moses’ assencion

———-

NNN Nederlandse index voor de letter N
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Nacht Night
Nachtgezichten Night watch
Nachtwaken Night dreams or visions
Nicolaieten Nicolaitans
Nieuwe hemel en aarde New heaven and earth
Nieuwe Jeruzalem New Jerusalem
Noachs dagen Noach’s days

———-

OOO Nederlandse index voor de letter O
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Olijfberg Mount of Olive
Ontelbare Schare Great multitude
Oogst der aarde Harvest of the earth
Oor om te horen Ear to hear
Oordeelsdag zie Dag des Heren Judgement day see
Day of the Lord
Oordelen Judgements
˽„˽Laatste Oordeel zie ook Oordelen ˽„˽Final judgement
˽„˽Oordeel over de volken zie ook Oordelen ˽„˽Judgement of nations
˽„˽Oordeel over de werken zie ook Oordelen ˽„˽Judgement of works
˽„˽Oordeel over de zonden zie ook Oordelen ˽„˽Judgement of sins
˽„˽Oordeel over Israël zie ook Oordelen ˽„˽Judgement of Israel
˽„˽Oordelen / veroordelen zie ook Oordelen ˽„˽God’s and human judgement
Oostelijke zee zie Dode Zee East sea see Dead sea
Openbaring van Johannes Revelation of John
Opname der gemeente Rapture of the Church
Opstanding Resurrection
˽„˽Eerste opstanding zie ook Opstanding ˽„˽First resurrection
˽„˽Tweede opstanding zie ook Opstanding ˽„˽Second resurrection
Oude van dagen Ancient of Days
Oudsten; Vierentwintig Elders; Twenty four

———-

PPP Nederlandse index voor de letter P
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Paradijs Paradise
Parousia Parousia
Patmos Patmos
Pergamum zie ˽„˽Zeven gemeenten see ˽„˽Seven Churches
Poel des vuurs zie Hel Hell
Post-Millennialisme zie Millennium see Millennium
Pre-Millennialisme zie Millennium see Millennium
Profeet Prophet
Profetieën Prophesies
Put des afgronds zie Afgrond Bottomless pit

———-

QQQ Nederlandse index voor de letter Q
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link

———-

RRR Nederlandse index voor de letter R
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Ram en Geitenbok Ram and Shaggy goat
Rechterstoel van Christus Judgement seat of Christ
Rode maan zie maansverduistering Lunar eclipses
Rome Rome˽
Romeinse rijk Roman empire
Ruiterstoet uit Openbaring Cavalcade from
Revelation
˽„˽Ruiter op het witte paard zie ook Ruiterstoet
uit Openbaring
˽„˽Rider on the white horse
˽„˽Ruiter op het rossige paard zie ook Ruiterstoet
uit Openbaring
˽„˽Rider on the fiery red horse
˽„˽Ruiter op het zwarte paard zie ook Ruiterstoet
uit Openbaring
˽„˽Rider on the black horse
˽„˽Ruiter op het vale paard zie ook Ruiterstoet
uit Openbaring
˽„˽Rider on the pale horse
Rusland zie Gog en Magog see Gog and Magog

———-

SSS Nederlandse index voor de letter S
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Sabbat **********
Sardes zie ˽„˽Zeven gemeenten see ˽„˽Seven Churches
Satan zie Duivelen see Devils
Schaal zie
˽„˽Zeven toornschalen
see ˽„˽Seven bowls of
the wrath of God
Schare zie Ontelbare schare Great Multitude
Seraf zie Engelen Seraph see Angels
Sinear Shinar
Sion Zion
Slang, Oude zie Draak see Dragon
Sleutel Keys
Smyrna zie ˽„˽Zeven gemeenten see ˽„˽Seven Churches
Sodom en Egypte;
Grote stad genaamd
zie Jeruzalem
zie Vergeestelijken
see Jerusalem
or   Spiritualisation
Stadie Stadia
Statenbeeld uit Daniël 2 Statue of World Kingdoms
from Daniel 2
Sterren Stars

———-

TTT Nederlandse index voor de letter T
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Talent als gewicht Talent (measurement)
Tekenen der tijden Signs of the times
˽„˽Aardbevingen zie ook
Tekenen der tijden
Earthquakes
˽„˽Antisemitisme zie ook
Tekenen der tijden
˽„˽Anti semitism
˽„˽Geloofsafval zie ook
Tekenen der tijden
˽„˽Apostasy of faith
˽„˽Hongersnoden zie ook
Tekenen der tijden
˽„˽Famines
˽„˽Oorlogen en geruchten van
oorlogen
zie ook
Tekenen der tijden
˽„˽Wars and rumours of wars
˽„˽Pestziekten zie ook
Tekenen der tijden
˽„˽World of epidemics
˽„˽Teken van de vijgenboom zie ook
Tekenen der tijden
˽„˽Sign of the fig tree
˽„˽Valse profeten en christus-
sen;
Verleidingen door
zie ook
Tekenen der tijden
˽„˽False prophets and
false christians
˽„˽Wetsverachting zie ook
Tekenen der tijden
˽„˽Contempt for the law
Tempel uit Ezechiël Temple from Ezekiel
Tempelbeek Temple river
Theocratie zie Koninkrijk Gods Thecracy see
Kingdom of God
Thyatira zie ˽„˽Zeven gemeenten Thyatira see
˽„˽Seven Churches
Tien zie Getallensymboliek Ten see
Symbolic numbers
Tien horens zie Horens Ten horns see Horns
Tien tenen zie statenbeeld uit Daniël 2 Ten toes see
Statue of World kingdoms
of Daniel 2
Tienstammenrijk Israël Ten tribes of Israel
˽„˽Hereniging der 12 stammen zie ook Tienstammenrijk Israël ˽„˽Reunification of
the twelve tribes
˽„˽Scheuring van het rijk zie ook Tienstammenrijk Israël ˽„˽Divided kingdom
˽„˽Tien stammenrijk zie ook Tienstammenrijk Israël ˽„˽Kingdom of ten tribes
Tijden der heidenen Time of the gentiles
Tijden in Daniël en Openbaring Times in Daniel and Revelation
˽„˽1290 dagen in Daniël zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽1290 days in Daniel
˽„˽1335 dagen in Daniël zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽1335 days in Daniel
˽„˽2300 avonden en morgens
in Daniël
zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽2300 evenings and
mornings in Daniel
˽„˽Tijd en tijden en halve tijd
in Daniël 7
zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽Time, times and half
a time in Daniel 7
˽„˽Tijd en tijden en halve tijd
in Daniël 12
zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽2300 evenings and
mornings in Daniel 12
˽„˽0,5 uur in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽0.5 hour in Revelation
˽„˽1 uur in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽1 hour in Revelation
˽„˽1 dag in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽1 day in Revelation
˽„˽3,5 dag in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽3.5 days in Revelation
˽„˽5 maanden in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽5 months in Revelation
˽„˽10 dagen in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽10 days in Revelation
˽„˽42 maanden in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽42 months in Revelation
˽„˽1000 jaar in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽1000 years in Revelation
˽„˽1260 dagen in Openbaring zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽1260 days in Revelation
˽„˽Tijd en tijden en halve tijd
in Openbaring
zie ook Tijden in Daniël
en
Openbaring
˽„˽Time and times and half
time in Revelation
Togarma Togarmah
Toornschalen zie
Zeven in de Openbaring
Bowls of the wrath of God
Twee getuigen Two witnesses
Twee olijfbomen en kandelaren Two fig tree and candels
Tweede dood Second death

———-

UUU Nederlandse index voor de letter U
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Ure der verzoeking Hour of trial
Uur, ure zie Laatste ure Hour; Last see Last hour

———-

VVV Nederlandse index voor de letter V
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Valse profeet False prophet
Valse profetie False prophecy
Veertig zie Getallensymboliek Fourty see
Symbolic numbers
Verborgen manna Hidden manna
Verdrukking zie Grote verdrukking Tribulation; Great see
Great tribulation
Vergaan der wereld zie Wereldondergang
Vergeestelijken Spiritualisation
Verschijning van Christus Appearing of our Saviour
Verstrooiing Dispersion
Vertrekking van zinnen zie ook Zinsverrukking Trance a vision seen; In
see also Vision
Vervolging Persecution
Verzegeling zie Honderdvierenveertigduizend Sealed see One hundred
and forty four thousand
Vier zie Getallensymboliek Four see
Symbolic numbers
Vier dieren Four beasts
˽„˽Vier dieren in de hemel zie ook Vier dieren ˽„˽Four living creatures
in heaven
˽„˽Vier dieren uit de zee zie ook Vier dieren ˽„˽Four beasts out of
the sea
Vier ruiters Four riders
Vierentwintig oudsten zie Oudsten; Vierentwintig Twenty four elders see
Elders; Twenty four
Vijgenboom Fig tree
Visioen Vision
Vlakte van Jizreël ˽„˽Valley of Jizreel
Volkerengericht Judgement of nations
Vrouw en de draak Woman and the dragon
Vrouw op het beest zie Babylon Woman on the beast see
Babylon˽

———-

WWW Nederlandse index voor de letter W
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Wederkomst des Heren Second coming of
Christ
˽„˽Wanneer wederkomst des
Heren
zie ook
Wederkomst des Heren
˽„˽When will be the second
coming of Christ
˽„˽Hoe wederkomst des Heren zie ook
Wederkomst des Heren
˽„˽How will be the second
coming of Christ
˽„˽Waar wederkomst des Heren zie ook Wederkomst des Heren ˽„˽Where will be the second
coming of Christ
˽„˽Onder welke omstandigheden
      wederkomst des Heren
zie ook
Wederkomst des Heren
˽„˽What will be the
circumstances of the
second coming of Christ
˽„˽Wat zal daarbij geschieden zie ook
Wederkomst des Heren
˽„˽What will happen at
the second coming
of Christ
Wederoprichting aller dingen Renewal of all things
Wederopstanding zie Opstanding Resurrection
Wee Woe
Week zie Jaarweken Seventy weeks of seven years
Wereld World
˽„˽Oude wereld zie ook Wereld ˽„˽Ancient world
˽„˽Toenmalige wereld zie ook Wereld ˽„˽World at that time
˽„˽Tegenwoordige wereld zie ook Wereld ˽„˽Present earth
˽„˽Nieuwe wereld zie ook Wereld ˽„˽New earth
Wereldbeeld World view
Wereldgericht zie Laatste oordeel Last judgement
Wereldondergang World destruction
Wereldrijken zie statenbeeld uit Daniël 2 Statue of World kingdoms
from
Daniel 2
Wet **********
Witte steen zie Keursteen White stone

———-

XXX Nederlandse index voor de letter X
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link

———-

YYY Nederlandse index voor de letter Y
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link

———-

ZZZ Nederlandse index voor de letter Z
Onderwerp Verwijzing naar: Engelse link
Zacharia Zechariah
˽„˽Nachtgezichten:De ruiters zie ook Zacharia ˽„˽Night vision: Man among
the myrtle trees
˽„˽Nachtgezichten:De horens
en de smeden
zie ook Zacharia ˽„˽Night vision: Four horns
and
four craftman
˽„˽Nachtgezichten:De man met
het
meetsnoer
zie ook Zacharia ˽„˽Night vision: Man with a
measuring line
˽„˽Nachtgezichten:Jozua
gerechtvaardigd
zie ook Zacharia ˽„˽Night vision: Clean
garments
for the high priest
˽„˽Nachtgezichten:De kande-
laar en de
twee olijfbomen
zie ook Zacharia ˽„˽Night vision: Goldlamp-
stand
and two olive trees
˽„˽ Nachtgezichten:De
vliegende boekrol
zie ook Zacharia ˽„˽Night vision: Flying scroll
˽„˽Nachtgezichten:De vrouw
en de Efa
zie ook Zacharia ˽„˽Night vision: Woman in
a basket
˽„˽Nachtgezichten:De vier
wagens
zie ook Zacharia ˽„˽Night vision: Four chariots
˽„˽Godsspraken:Vasten, Heils
beloften
zie ook Zacharia ˽„˽Oracle: Justice and mercy,
not fasting
˽„˽Godsspraken:Over Christus,
Koning en Herder
zie ook Zacharia ˽„˽Oracle: Christ, King and
shepherd
˽„˽Godsspraken:Over de
eindtijd
zie ook Zacharia ˽„˽Oracle: Time of the end
Zalig, Zaligheid Blessed Beatitudes, Happy
Zee Sea, Stream
Zegel, Verzegelen Sea, sealing
Zeshonderdzesenzestig zie Getal 666 Six hundred and sixty six
Zeven zie Getallensymboliek Symbolic numbers
Zeven in de Openbaring Seven in Revelation; Number
˽„˽Zeven Bazuinen zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven trumpets
˽„˽Zeven Donderslagen zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven thunders;
Voices of the
˽„˽Zeven Geesten Gods zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven spirits of God
˽„˽Zeven Gemeenten zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven Churches
˽„˽Zeven Gouden kandelaren zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven golden lampstands
˽„˽Zeven Horens zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven horns
˽„˽Zeven Koppen zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven heads
˽„˽Zeven Ogen zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven eyes
˽„˽Zeven Sterren zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven stars
˽„˽Zeven Toornschalen zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven bowls of the wrath
of God
˽„˽Zevenzegels zie ook
Zeven in de Openbaring
˽„˽Seven seals
Zeventig jaarweken zie Jaarweken Seventy weeks of seven years
Zinsverrukking
Zionisme Zionism
Zon der gerechtigheid Sun of righteousness
Zoon des verderfs zie Antichrist Antichrist

———-